privacyverklaring

maison des fêtes

1. voorafgaand

BV COMADVIES met zetel te 3201 Langdorp, de Egdstraat 4a met ondernemingsnummer 827.883.419, hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de websites (https://www.maisondesfetes.be). Wij willen de gegevens van onze klanten (hierna: “Klanten”) en bezoekers van onze website (hierna: “Bezoekers”) optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil BV COMADVIES je als betrokkene, in de zin van de AVG, te informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.

BV COMADVIES wenst je er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door BV COMADVIES.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

2. wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):
In het kader van deze privacyverklaring, dewelke handelt over het afsluiten van een overeenkomst met BV COMADVIES en het gebruik van https://www.maisondesfetes.be dient BV COMADVIES beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. BV COMADVIES bepaalt immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:
BV COMADVIES – de Egdstraat 4a – 3201 Langdorp – ondernemingsnummer 827.883.419.
E-mail: info@maisondesfetes. Website: https://www.maisondesfetes.be/

Verwerker(s):
In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat BV COMADVIES persoonsgegevens verstrekt aan derden. Teneinde jou toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het gebeuren dat jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

3. welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BV COMADVIES verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal BV COMADVIES in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring. Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden: persoonlijke identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens en financiële identificatiegegevens.

4. voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

BV COMADVIES verwerkt je persoonsgegevens om de door jouw gevraagde of ontvangen diensten op een correcte wijze te leveren, evenals om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken. BV COMADVIES verwerkt jouw persoonsgegevens daarnaast om je als Bezoeker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring.

De verwerking van persoonsgegevensgegevens van Klanten en Bezoekers zijn in hoofdzaak gericht op de volgende specifieke doeleinden:

 • Om een correct beleid inzake klantenbeheer en leveranciersbeheer te kunnen voeren;
 • Om de website aan te passen aan je specifiek gebruik ervan;
 • Om jou verzoeken, ingediend middels het contactformulier, te kunnen behandelen;
 • Om fraude en misbruik te voorkomen.

De Bezoeker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan BV COMADVIES en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan BV COMADVIES beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

5. doorgifte buiten de europees economische ruimte?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

6. je rechten als betrokkene

6.1 garantie van nalevering van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegeven   

BV COMADVIES verwerkt je persoonsgegevens enkel:  

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze; – In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteiten op de website of vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst; – In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging. 

6.2 Recht op inzage 

Elke Klant of Bezoeker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van BV COMADVIES uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.  

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG. 

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissen te gebruiken, zal BV COMADVIES hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@maisondesfetes.be.  

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan BV COMADVIES. BV COMADVIES zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door BV COMADVIES te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke BV COMADVIES zal beoordelen:  

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; – Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting. 

6.3 Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar 

Je hebt het recht om van BV COMADVIES een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is: 

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van BV COMADVIES blijkt onrechtmatig en je wenst niet dat je persoonsgegevens worden gewist;
 • BV COMADVIES heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • BV COMADVIES dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode. 

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. BV COMADVIES staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij BV COMADVIES dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar. 

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of een menselijke tussenkomst vorderen. 

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal BV COMADVIES hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@maisondesfetes.be. 

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Je hebt het recht om de aan BV COMADVIES verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming. Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal BV COMADVIES hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar BV COMADVIES.

6.5 Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je BV COMADVIES terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal BV COMADVIES elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

6.6 Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door BV COMADVIES bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Indien je wenst jouw toestemming in te trekken of jouw recht om een klacht in te dienen wil uitoefenen, zal BV COMADVIES hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@maisondesfetes.be.

6.7 Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal BV COMADVIES steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen. De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. BV COMADVIES zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

7. veilige verwerking

BV COMADVIES erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt BV COMADVIES gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen

8. cookies

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende Bezoeker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze verklaring inzake cookies, beschikbaar op de website.

cookiebeleid

maison des fêtes

1. cookies, wat zijn dat?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2. gebruik van cookies op de website van de website-eigenaar

a. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

b. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquéte voorleggen.

c. Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze Website met de bedoeling de inhoud van onze Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze Website te vergroten.

d. Third party cookies
Onze Website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen en/of advertenties. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

3. beheer van cookies

 

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.
Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de Website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

 

we horen graag van u!

contacteer ons vrijblijvend